پایگاه اینترنتی ۴ زبانه جهانشهر در مشهد رونمایی شد

سید ناصر نعمتی با بیان این خبر، اظهار کرد: جهانشهر برکت و کرامت شعار دوره ششم…